Privacyverklaring

Administratieservice Wout Groenewold is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

CONTACTGEGEVENS

Website               :           https://www.administratieservicewoutgroenewold.nl

Adres                   :           Generaal van den Boschweg 5a

9341 AC VEENHUIZEN

Telefoon              :           0613019260

De heer Wout Groenewold is de Functionaris Gegevensbescherming van Administratieservice Wout Groenewold en te bereiken via administratieservicewoutgroenewold@planet.nl of via het mobiele nummer dat hierboven is opgenomen.

Persoonsgegevens die worden verwerkt

Administratieservice Wout Groenewold verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens verwerkt worden:

 • Voor- en achternaam
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • (de regionale locatie van uw) IP-adres, zie ook functionele en technische cookies.

Van de overige persoonsgegevens die u actief verstrekt, bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch worden locatiegegevens, Internetbrowser en apparaat type en uw bankrekeningnummer verwerkt.

Een bijzonder persoonsgegeven dat verwerkt wordt, is het burgerservicenummer BSN-nummer. Dit BSN-nummer wordt gebruikt bij online of offline verwerkingen zoals, maar niet uitsluitend, het indienen van belastingaangiften.

Doel en grondslag van de verwerking

Administratieservice Wout Groenewold verwerkt uw persoonsgegevens met het oog op:

 • het afhandelen van uw betaling;
 • verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder;
 • bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
 • informeren over wijzigingen van onze diensten en producten;
 • uw verzoek om een account aan te maken via onze website (indien van toepassing);
 • om goederen en diensten bij u af te leveren;
 • analyse van uw bezoekbedrag op de website ter verbetering van de website en om de producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren;
 • een wettelijke verplichting, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Administratieservice Wout Groenewold neemt thans geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkin­gen die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Mocht dit in de toekomst wel plaatsvinden, dan zal de disclaimer overeenkomstig aangepast worden.

Bewaartermijnen van uw gegevens

Administratieservice Wout Groenewold bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Indien de wet dit voorschrijft, hanteren wij voor het overige de wettelijke bewaartermijn van 7 jaar.

Delen van persoonsgegevens met derden

Administratieservice Wout Groenewold deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting.

Bewerkersovereenkomst

Met bedrijven die in onze opdracht uw gegevens verwerken sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Administratie­service Wout Groenewold blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Administratieservice Wout Groenewold gebruikt alleen technische en functionele cookies alsmede analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens te laten corrigeren door Administratieservice Wout Groenewold. Ook heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Administratieservice Wout Groenewold en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar administratieservicewoutgroenewold@planet.nl.

 • Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, stuurt u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee.
 • Ter bescherming van uw privacy: maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart.

Administratieservice Wout Groenewold reageert zo snel mogelijk op uw verzoek, te weten in elk geval binnen vier weken.

Klacht indienen?

U heeft de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe uw persoonsgegevens beveiligd worden

Administratieservice Wout Groenewold neemt de bescherming van uw gegevens serieus en treft pas­sende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met wout@administratieservicewoutgroenewold.com